Produk Reksadana
PT. BNP Paribas Investment Partners
Produk
Kategori NAB
Daily Return
BNP Paribas Astro SAHAM 1.00  0.00
BNP Paribas Cakra Syariah USD SAHAM 1.00  0.00
BNP Paribas Dana Investa CAMPURAN 2325.83  0.91
BNP Paribas Ekuitas SAHAM 8438.00  1.88
BNP Paribas Equitra CAMPURAN 2873.62  0.23
BNP Paribas Gemilang TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNP Paribas Infrastruktur Plus SAHAM 1464.68  1.60
BNP Paribas Inspira SAHAM 1.044.96  -0.24
BNP Paribas Integra CAMPURAN 1011.36  0.17
BNP Paribas Kapital V TERPROTEKSI 888.19  0.00
BNP Paribas Kapital VI TERPROTEKSI 1161.4600  0.00
BNP Paribas LARGO PASAR UANG 1012.14  0.02
Bnp Paribas Maxi Obligasi PENDAPATAN TETAP 1101.73  -0.51
BNP Paribas Maxi Saham SAHAM 1277.57  0.92
BNP Paribas Obligasi Plus PENDAPATAN TETAP 994.89  0.00
BNP PARIBAS OMEGA PENDAPATAN TETAP 1234.59  -0.56
BNP Paribas Pesona SAHAM 10896.33  1.61
BNP Paribas Pesona Syariah SAHAM 1123.11  -0.01
Bnp Paribas Prima Asia Usd PENDAPATAN TETAP 1.06  1.25
BNP Paribas Prima II PENDAPATAN TETAP 936.68  -0.10