Produk Reksadana
PT. Ashmore Asset Management Indonesia
Produk
Kategori NAB
Daily Return
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara SAHAM 1000.33  0.03
Ashmore Dana Obligasi Nusantara PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara PASAR UANG 1000.00  0.00
Ashmore Dana Progresif Nusantara SAHAM 1000.21  0.02
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara TERPROTEKSI 1000.00  0.00
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II TERPROTEKSI 1000.00  0.00
Ashmore Dana USD Equity Nusantara SAHAM 1.00  0.00
Ashmore Dana USD Nusantara PENDAPATAN TETAP 1.00  -0.01
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara SAHAM 1000.00  0.00