Home     Data     Investasi     Reksadana     PT. BNI Asset Management
Produk Reksadana
PT. BNI Asset Management
Produk
Kategori NAB
Daily Return
BNI - AM Dana Saham Inspiring Equity Fund SAHAM 1000.00  0.00
BNI AM Dana Berkembang SAHAM 2191.78  1.66
BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa PENDAPATAN TETAP 1512.01  0.04
BNI AM PROTEKSI AGASTYA TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI BANGALA TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI GAURI TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI KALINGGA TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI LAKSITA TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM Proteksi Taruna TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI-AM Dana Campuran Investasi Gemilang CAMPURAN 1000.00  0.00
BNI-AM Dana Likuid PASAR UANG 1000.03  0.00
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap PENDAPATAN TETAP 1002.56  0.06
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Asana Sentral PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP KASTARA PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MANGGALA PENDAPATAN TETAP 1000.06  0.01
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SAGARA PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00
BNI-AM Dana Prima PENDAPATAN TETAP 1000.00  0.00