Produk Reksadana
PT. BNP Paribas Investment Partners
Produk
Kategori NAB
Daily Return
BNP Paribas Astro SAHAM 0.95  -1.29
BNP Paribas Cakra Syariah USD SAHAM 1.15  0.12
BNP Paribas Dana Investa CAMPURAN 3487.28  0.00
BNP Paribas Ekuitas SAHAM 19796.80  -1.21
BNP Paribas Equitra CAMPURAN 3811.58  -0.07
BNP Paribas Gemilang TERPROTEKSI 1024.43  0.00
BNP Paribas Infrastruktur Plus SAHAM 3273.98  -1.14
BNP Paribas Inspira SAHAM 1422.27  0.00
BNP Paribas Integra CAMPURAN 1218.46  -0.64
BNP Paribas Kapital V TERPROTEKSI 1124.37  0.00
BNP Paribas Kapital VI TERPROTEKSI 1191.37  0.00
BNP Paribas LARGO PASAR UANG 1220.74  0.00
Bnp Paribas Maxi Obligasi PENDAPATAN TETAP 1439.69  0.11
BNP Paribas Maxi Saham SAHAM 2051.19  -1.26
BNP Paribas Obligasi Plus PENDAPATAN TETAP 1535.45  0.13
BNP PARIBAS OMEGA PENDAPATAN TETAP 1367.16  0.02
BNP Paribas Pesona SAHAM 28507.90  -1.27
BNP Paribas Pesona Syariah SAHAM 2585.03  -1.24
Bnp Paribas Prima Asia Usd PENDAPATAN TETAP 1.05  0.00
BNP Paribas Prima II PENDAPATAN TETAP 2280.47  0.07
selanjutnya..