Produk Reksadana
PT. Ashmore Asset Management Indonesia
Produk
Kategori NAB
Daily Return
Ashmore Dana Ekuitas Nusantara SAHAM 1604.77  -1.02
Ashmore Dana Obligasi Nusantara PENDAPATAN TETAP 1327.52  0.07
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara PENDAPATAN TETAP 1010.11  0.02
Ashmore Dana Pasar Uang Nusantara PASAR UANG 1043.29  0.01
Ashmore Dana Progresif Nusantara SAHAM 1709.33  -0.90
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara TERPROTEKSI 1034.87  0.00
Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II TERPROTEKSI 1178.05  0.00
Ashmore Dana USD Equity Nusantara SAHAM 1.29  -1.31
Ashmore Dana USD Nusantara PENDAPATAN TETAP 1.19  0.12
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara SAHAM 1072.32  -1.25
Ashmore Saham Sejahtera Nusantara II SAHAM 1000.00  0.00
selanjutnya..