Produk Reksadana
PT. BNI Asset Management
Produk
Kategori NAB
Daily Return
BNI - AM Dana Saham Inspiring Equity Fund SAHAM 1111.85  -1.38
BNI AM Dana Berkembang SAHAM 2191.78  1.66
BNI AM DANA PENDAPATAN TETAP MAKARA INVESTASI PENDAPATAN TETAP 1119.92  0.05
BNI AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Dompet Dhuafa PENDAPATAN TETAP 1512.01  0.04
BNI AM PROTEKSI AGASTYA TERPROTEKSI 1038.65  0.00
BNI AM PROTEKSI BANGALA TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI BATHARI TERPROTEKSI 1000.00  0.00
BNI AM PROTEKSI GAURI TERPROTEKSI 1000.21  0.00
BNI AM PROTEKSI KALINGGA TERPROTEKSI 1040.27  0.00
BNI AM PROTEKSI LAKSITA TERPROTEKSI 1005.24  0.00
BNI AM Proteksi Taruna TERPROTEKSI 1017.41  0.00
BNI-AM Ardhani Pendapatan Tetap Syariah PENDAPATAN TETAP 1108.60  0.45
BNI-AM Dana Campuran Investasi Gemilang CAMPURAN 1101.39  0.19
BNI-AM Dana Likuid PASAR UANG 1418.58  0.02
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap PENDAPATAN TETAP 1493.97  0.08
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Asana Sentral PENDAPATAN TETAP 1090.03  0.38
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP KASTARA PENDAPATAN TETAP 1059.97  -0.03
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP MANGGALA PENDAPATAN TETAP 1028.47  0.02
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Nirwasita PENDAPATAN TETAP 1138.12  0.49
BNI-AM DANA PENDAPATAN TETAP SAGARA PENDAPATAN TETAP 1019.17  0.00
selanjutnya..